Posts in Category: Buildings

Rock Climbing

Rock Climbing –  © 2021 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Reading Together on the Steps

Reading Together on the Steps – © 2021 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Masked Atlas

Masked Atlas – © 2021 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Alone at the Library

Alone at the Library – © 2021 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

White Towers

White Towers – © 2021 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Got Liquor?

Got Liquor? – © 2021 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Standing Tall

Standing Tall – © 2021 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

After the Fire

After the Fire – © 2021 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Fruit Barn

Fruit Barn – © 2021 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Open

Open – © 2021 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

The Front Yard

The Front Yard – © 2021 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Geometry of the Building

Geometry of the Building – © 2021 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Awaiting Demolition

Awaiting Demolition – © 2021 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Vader’s Residence

Vader’s Residence – © 2021 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Sunday

Sunday – © 2021 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Climbing the Walls in France

Climbing the Walls in France – © 2014, 2021 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug

Domed Sheds

Domed Sheds – © 2020 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Home Sweet Home

Home Sweet Home – © 2020 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

The Old Homestead

The Old Homestead – © 2020 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

The Farm

The Farm – © 2020 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Bird on a Wire

Bird on a Wire – © 2020 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Bars

Bars – © 2020 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Empty Court

Empty Court – © 2020 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Table Lamp

Table Lamp – © 2020 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Dance of the Trees

Dance of the Trees – © 2020 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Kokopelli Wall

Kokopelli Wall – © 2020 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Structural Relic

Structural Relic – © 2020 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Enter at Your Own Risk

Enter at Your Own Risk –  © 2020 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Scene in the Desert

Scene in the Desert – © 2020 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Secure

Secure – © 2020 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Windows to Another World

Windows to Another World – © 2020 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Valley Spot Market

Valley Spot Market – © 2020 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

The Slanted Tree

The Slanted Tree – © 2020 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Desert Rocks

Desert Rocks – © 2020 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Well Through the Window

Well Through the Window – © 2020 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Stairway in the Courtyard

Stairway in the Courtyard – © 2020 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Tree and Stone

Tree and Stone – © 2020 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Support Beams

Support Beams – © 2020 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Windows on a Forgotten World

Windows on a Forgotten World – © 2020 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

The Thin Life

The Thin Life – © 2020 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Roof Posts and Shadows

Roof Posts and Shadows –  © 2020 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Clouds Over the Adobe

Clouds Over the Adobe –  © 2020 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Clouds Over the Gate

Clouds Over the Gate –  © 2020 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

The Conversation at Canyon Alley

The Conversation at Canyon Alley – © 2020 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Smoking Nook

Smoking Nook – © 2020 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

That Bench on the Porch

That Bench on the Porch –  © 2020 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

In Old Sante Fe

In Old Santa Fe –  © 2020 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Wall

Wall – © 2020 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Palm

Palm – © 2020 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Palm, Building, and Sky

Palm, Building, and Sky – © 2020 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)