Posts in Category: Phoenix

Long Shot

Long Shot – © 2024 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Photographing The Shrub

Photographing The Shrub – © 2024 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Girls Gathering

Girls Gathering – © 2024 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Dressed For Dinner

Dressed for Dinner – © 2024 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Friends On A Bench

Friends On A Bench – © 2024 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Off To Yoga

Off To Yoga – © 2024 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

This Way Dad

This Way Dad – © 2024 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Infrared Abstract

Infrared Abstract – © 2023 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Sheriff’s Office

Sheriff’s Office – © 2024 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Wheel of Misforrtune

Wheel of Misfortune – © 2024 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

The Teacherage

The Teacherage – © 2024 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Wagon Wheel

Wagon Wheel – © 2024 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Shedding The Desert

Shedding The Desert – © 2024 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Hummingbird Hotel and Saloon

Hummingbird Hotel And Saloon – © 2024 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Corners

Corners – © 2024 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Are You Lost

Are You Lost – © 2024 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Shopping Haul

Shopping Haul – © 2024 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Refined

Refined _ © 2024 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Focused

Focused – © 2024 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Out Of The Shadows

Out Of The Shadows – © 2024 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Peak Architecture

Peak Architecture – © 2024 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Flamingo Position

Flamingo Position – © 2024 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Alone On A Bench

Alone On A Bench- © 2024 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Sun Shade

Sun Shade – © 2024 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Afternoon Refreshments

Afternoon Refreshments – © 2024 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Museum Stairway

Museum Stairway – © 2024 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Illuminating

Illuminating – © 2024 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Heel And Toe

Heel And Toe –  © 2024 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Hats

Hats – © 2024 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

At 7094

At 7094 – © 2024 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Taking A Break

Taking A Break – © 2024 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Spotted By The Dog

Spotted Bu The Dog – © 2024 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Bridge Convergence

Bridge Convergence  © 2024 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Limbs

Limbs – © 2024 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Ghost Rider

Ghost Rider – © 2024 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Staying In The Shadows

Staying In The Shadows – © 2024 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Baby Steps

Baby Steps – © 2024 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Couples

Couples – © 2024 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Back Rub

Back Rub – © 2024 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

The Tree Along The Path

The Tree Along The Path – © 2024 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Together in The Shade

Together In The Shade – © 2024 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Afternoon Siesta

Afternoon Siesta – © 2024 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Scoot

Scoot – © 2024 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Reading the iPhone Together

Reading the iPhone Together – © 2024 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Family Stroll

Family Stroll – © 2024 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Tree and Reflection

Tree and Reflection – © 2024 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Cacti and Tree

Cacti and Tree – © 2024 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Holidays Along The Canal

Holidays Along The Canal – © 2024 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Reaching For The Sun

Reaching For The Sun – © 2024 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)

Taking Flight

Taking Flight – © 2024 – Robert N. Clinton (aka CyberShutterbug)